Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 110062) 1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς…