ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ψυκτικού στοιχείου, ψυκτικού υγρού και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησής των στο σύστημα κλιματισμού του κτηρίου Μ-502 του ΠΒΚ (περιοχή Βάσης), σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 7/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια δομικού, σιδηρικού, ηλεκτρολογικού , υδραυλικού υλικού και υλικών χρώσης (CPV 44316000-8, 31600000-2, 43328000-8, 24200000-6, 44200000-2), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα πέντε…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 8/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) signal generator 8KHz έως τουλάχιστον 12GHz για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV:34999100-7), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη …./2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Το πλήρες…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 6/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και τοποθέτηση) εξοπλισμού εκγύμνασης εξωτερικού χώρου από το ΠΒΚ (CPV 37440000-4), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (63.800,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. Το πλήρες…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατ’ έτος είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.4 (ΘΗΡΑ)

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εσωτερικής διαμόρφωσης δωματίων στο υπόγειο του κτηρίου Μ-940 στον Σταθμό Ραντάρ Νο. 4 (ΣΡΑ4, Θήρα) του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€), χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ETHERNET ΣΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τριών (3) συσκευών μετατροπής δεδομένων Ethernet σε σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας (Blue Heat/Net Sync 4 port synchronous/asynchronous BMG006-01), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Dsc 0033

ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την Πέμπτη 13 Μάιου 2021, ο Ολλανδός Αξιωματικός Σύνδεσμος (NLO), Τχης (RNLAF) John Coppus, που υπηρέτησε στο ΠΒΚ έως το 2014 οπότε και έπαυσε η μόνιμη παρουσία Ολλανδικού Συνδέσμου, επισκέφτηκε τον Διοικητή του ΠΒΚ, Υπτγο Αθανάσιο Σαρδέλλη

Fan 7274 1

UNAC 1/2021

Το διάστημα από 11 έως 13 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1-2021) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης