ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για οχήματα του ΠΒΚ (cpv: 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος ελαστικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 5/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων…