ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αεραγωγών του ΠΒΚ, (CPV: 50712000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης υπέρ της υπηρεσίας έως ενός (1) έτους, και προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Ειδικότερα, για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), για τα έτη 2022 και 2023 ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) έκαστο και για το έτος 2024 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).