Προμήθεια Καθαριστικών Υλικών

Το ΠΒΚ προσκαλέι κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καθαριστικών υλικών, του Παραρτήματος «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (17.927,39 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…