ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) διθέσιων καναπέδων και τεσσάρων (4) πολυθρόνων σαλονιού. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 30 Αυγ…

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη Λέσχη Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ” του ΠΒΚ

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορές για την προμήθεια των ειδών παντοπωλείου (CPV:32570000-9,32420000-3) για κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του Πεδίου Βολής Κρήτης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για την προμήθεια των υπόψη ειδών είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για έξι (6) μήνες μετά από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών της, με τους ίδιους όρους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118, 120 του ν.4412/16. Το κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.