ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μ-623 ΚΑΙ Μ-634 ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών στα Κτήρια Μ-623 και Μ-634 στον Στρατωνισμό ΠΒΚ”. Ο συνολικός προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…