ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 21/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) εξοπλισμού εκγύμνασης εξωτερικού χώρου από το ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (63.800,00€) άνευ…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΒ ΤΟΥ ΠΒΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 20/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών των Συστημάτων Ασφαλείας Βολών του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (157.900,00€) άνευ ΦΠΑ. Το πλήρες…