ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΑ Μ-603 ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Μ- 603 στον Στρατωνισμό. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ογκομέτρησης των δεξαμενών δυο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμου. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των δεκατριών  χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ (13.105,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την…