ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  15/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό, επ’ ωφελεία του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής ανά ημέρα ενοικίασης οχήματος (24ωρο), η οποία θα είναι ενιαία, ανεξαρτήτως αργιών ή Σαββάτου, σύμφωνα με τα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 14/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια Οχημάτων – Μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας οκτακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΒΚ

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την εκμίσθωση χημικών τουαλετών στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα συνημμένα (Ειδικούς Όρους – ΤΠ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ (25.065,00€), χωρίς ΦΠΑ. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της ποσότητας/ημερών χρήσης σε περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη μίσθωση ανά χημική τουαλέτα / 24ωρο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια λευκών ειδών (ΤΜΗΜΑ Α) και στρωμάτων κρεβατιού (ΤΜΗΜΑ Β). Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των λευκών ειδών (ΤΜΗΜΑ Α) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) κλιματιστικών μηχανημάτων. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) διθέσιων καναπέδων και τεσσάρων (4) πολυθρόνων σαλονιού. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 30 Αυγ…

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη Λέσχη Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ” του ΠΒΚ

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορές για την προμήθεια των ειδών παντοπωλείου (CPV:32570000-9,32420000-3) για κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του Πεδίου Βολής Κρήτης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για την προμήθεια των υπόψη ειδών είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για έξι (6) μήνες μετά από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών της, με τους ίδιους όρους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118, 120 του ν.4412/16. Το κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Μ-940 ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ ΝΟ. 4 (ΣΡΑ4, ΘΗΡΑ) ΤΟΥ ΠΒΚ

To ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης επιχρισμάτων στο κτήριο Μ-940 στον Σταθμό Ραντάρ Νο. 4 (ΣΡΑ4, Θήρα) του ΠΒΚ. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€),…

Προμήθεια Καθαριστικών Υλικών

Το ΠΒΚ προσκαλέι κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καθαριστικών υλικών, του Παραρτήματος «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (17.927,39 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Μ-940 ΣΤΗ ΘΗΡΑ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εσωτερικής διαμόρφωσης δωματίων στο υπόγειο του κτηρίου Μ-940 στον Σταθμό Ραντάρ Νο. 4 (ΣΡΑ4, Θήρα) του ΠΒΚ.