ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.4 (ΘΗΡΑ)

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εσωτερικής διαμόρφωσης δωματίων στο υπόγειο του κτηρίου Μ-940 στον Σταθμό Ραντάρ Νο. 4 (ΣΡΑ4, Θήρα) του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€), χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ETHERNET ΣΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τριών (3) συσκευών μετατροπής δεδομένων Ethernet σε σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας (Blue Heat/Net Sync 4 port synchronous/asynchronous BMG006-01), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:   α.    Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.   β.    Το (ζ) σχετικό με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 των συναλλασσόμενων με το ΠΒΚ για παροχή υπηρεσιών/προμήθεια υλικών οικονομικής αξίας άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).   γ.    Τα (η) έως (κ) σχετικά με τα οποία…

ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την Πέμπτη 13 Μάιου 2021, ο Ολλανδός Αξιωματικός Σύνδεσμος (NLO), Τχης (RNLAF) John Coppus, που υπηρέτησε στο ΠΒΚ έως το 2014 οπότε και έπαυσε η μόνιμη παρουσία Ολλανδικού Συνδέσμου, επισκέφτηκε τον Διοικητή του ΠΒΚ, Υπτγο Αθανάσιο Σαρδέλλη

UNAC 1/2021

Το διάστημα από 11 έως 13 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1-2021) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για οχήματα του ΠΒΚ (cpv: 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος ελαστικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 5/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για το τηλεφωνικό κέντρο του Χώρου Εκτοξεύσεως του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια δομικών υλικών, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ (11.305,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Mίσθωση Eκμετάλλευσης και Λειτουργίας του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την μίσθωση εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 1 Ιουν 21, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης, υπέρ της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτους.

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 110062) 1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς…