ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (10.710,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.336,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τροποποιείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Κατάσβεσης Πυρκαγιών στο ΠΒΚ, ως προς τον Πίνακα μετρικών στοιχείων κάθε χώρου εγκατάστασης των συστημάτων, της παραγράφου 5 του Παραρτήματος “Β” και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Επιφάνειας Οδοστρώματος», προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Ασφαλτικού Δαπέδου στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…