ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ (16.763,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η…