ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια Σιδηρικών Υλικών, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (9.952,95€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.480,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η διαδικασία θα…