ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μ-624 ΚΑΙ Μ-637

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το έργο θέματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21 Ιουλίου 2022. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010879114 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΣΧΕΔΙΑ ΦΑΥ-ΣΧΕΔΙΑ