ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 9/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (832.000,00€) άνευ ΦΠΑ. Το…