ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ (36.467,00€) άνευ ΦΠΑ. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε…