ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.To ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια Οχημάτων – Μηχανημάτων στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (1.070.794,50€) άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες…