ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Μ-928 ΤΟΥ ΣΡΑ2 ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Ανακαίνισης Χώρου Υγιεινής στο Κτήριο Μ-928 στον Σταθμό Ραντάρ Νο 2 (ΣΡΑ2)» (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Θυρών στο Κτήριο Μ-928 στον ΣΡΑ2» (ΤΜΗΜΑ Β) στο Βασιλικό του Ηρακλείου, του ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την…