ΠΡΟΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια «Υλικών Συντήρησης Χρωματισμών» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (6.190,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια «Εξοπλισμού Κουζίνας» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (9.770,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,  που αφορά στην «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτρικού Πίνακα Γερανογέφυρας» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ογδόντα (80) ημερών από την υπογραφή…

Πολυεθνικές Βολές στο ΠΒΚ (SPARTAN ARROW 2022)

Από την Δευτέρα 03 έως την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022, Πολυεθνικός Σχηματισμός που συγκροτούταν από Μονάδες Κατευθυνόμενων Βλημάτων της Γερμανίας, Ολλανδίας και Νορβηγίας, πραγματοποίησε ΑντιΑεροπορικές και Αντιβαλλιστικές βολές,