ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια «Εξοπλισμού Κουζίνας» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (9.770,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…