ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Επιφάνειας Οδοστρώματος», προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Ασφαλτικού Δαπέδου στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό…