ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τροποποιείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Κατάσβεσης Πυρκαγιών στο ΠΒΚ, ως προς τον Πίνακα μετρικών στοιχείων κάθε χώρου εγκατάστασης των συστημάτων, της παραγράφου 5 του Παραρτήματος “Β” και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ