ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (10.710,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.336,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται…