ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια λευκών ειδών. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των λευκών ειδών ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο…

ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια Σιδηρικών Υλικών, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (9.952,95€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.480,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η διαδικασία θα…

UNAC 1/2022

H 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1/2022) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης έλαβε χώρα το διάστημα από 7 έως 9 Ιουν 22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΠΒΚ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) κεντρικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και κλιματιστικών μονάδων στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (232.350,00€) άνευ…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα σε τεμάχια είναι εκατόν είκοσι…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ (16.763,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην προμήθεια «Ειδών Καθαρισμού» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (29.574,15€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα…