ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (7.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β) και την «Προμήθεια Αποθηκευτικών Μεταλλικών Ραφιών», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟ Τ/Χ ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΛΩΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συσκευής Ραντάρ στο Ταχύπλοο Σκάφος ΤΑΛΩΣ του ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΝΤΑΡ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Κινητήρων Μειωτήρων Μονάδας Ραντάρ του ΠΒΚ». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων…

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Πατώματος Ψυκτικού Θαλάμου στα Εστιατόρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (8.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός…