ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών επιβλέποντος – υπευθύνου αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (87.620,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού…