ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια – τοποθέτηση) ελαστικών επισώτρων οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32.500,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Χρωμάτων και Υλικών Χρώσης στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (17.064,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σιδηρικών Ειδών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (26.630,75€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Δομικών Υλικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (14.011,60€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.906,40€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηρίων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ όπου Διαμένουν Ύποπτα ή Επιβεβαιωμένα Κρούσματα Λοίμωξης COVID-19». Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για ένα (1) έτος από υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1)…