ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μέσης Τάσης», προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Καλωδίων Μέσης Τάσης», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. To ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων των Συστημάτων Ασφαλείας Βολών (ΣΑΒ) του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (168.700,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ρουχισμού Εργασίας στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (4.386,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (21.225,60€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…