ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.6 ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Αντικατάσταση Πλακιδίων στον Σταθμό Ραντάρ Νο.6 του ΠΒΚ, στο Δράπανο Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.975,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90)…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου Κτηρίων Μ-718 και Μ-719 του ΠΒΚ, στον Χώρο Εκτόξευσης, στο Χορδάκι Ακρωτηρίου Ν. Χανίων». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εκατό (100) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλιακών Συστημάτων για την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κτήρια του ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.…