ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ατομικού Εξοπλισμού Ασφαλείας στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…