ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 8/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) ενιαίου συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00€), άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 7/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια – τοποθέτηση) ελαστικών επισώτρων οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (14.950,00€) άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού…