ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.5, ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Αντικατάσταση Κουφωμάτων στον Σταθμό Ραντάρ Νο.5 του ΠΒΚ, στον Σταυρό Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την…