ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Πατώματος Ψυκτικού Θαλάμου στα Εστιατόρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των…