ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΝΤΑΡ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Κινητήρων Μειωτήρων Μονάδας Ραντάρ του ΠΒΚ». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων…