ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (7.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β) και την «Προμήθεια Αποθηκευτικών Μεταλλικών Ραφιών», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων…