ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Μελανιών στο ΠΒΚ». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 6/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) κεντρικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και κλιματιστικών μονάδων στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (278.650,00€),…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ “ΑΣΤΕΡΙΑ”

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια θαλασσινών ειδών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ”, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των είκοσι  επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.2 ΤΟΥ ΠΒΚ, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξωτερικού Ηλεκτρικού Πίνακα στον Σταθμό Ραντάρ Νο.2 του ΠΒΚ, στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο (2)…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μέσης Τάσης», προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Καλωδίων Μέσης Τάσης», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. To ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων των Συστημάτων Ασφαλείας Βολών (ΣΑΒ) του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (168.700,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης…