ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ρουχισμού Εργασίας στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (4.386,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (21.225,60€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

UNAC 1/2023

H 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1/2023) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης έλαβε χώρα το διάστημα από 25 έως 27 Απρ 23

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιείται προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σιδιρικών ειδών με Φ.600.163/65/111895/Σ.497/21 Μαρ 23/ΠΒΚ/Δ΄ΚΛ/ΔΠΣ/ΤΠ, ως προς την περιγραφή των υλικών με Α/Α 95-100 στον πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» και τον πίνακα του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Β», καθώς και ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η νέα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ “ΑΣΤΕΡΙΑ”

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια θαλασσινών ειδών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ”, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των είκοσι  επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια – τοποθέτηση) ελαστικών επισώτρων οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32.500,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Χρωμάτων και Υλικών Χρώσης στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (17.064,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σιδηρικών Ειδών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (26.630,75€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…