ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Δομικών Υλικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (14.011,60€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.906,40€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηρίων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ όπου Διαμένουν Ύποπτα ή Επιβεβαιωμένα Κρούσματα Λοίμωξης COVID-19». Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για ένα (1) έτος από υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1)…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 2/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών επιβλέποντος – υπευθύνου αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (87.620,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού…