ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.To ΠΒΚ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό επτά χιλιάδων ευρώ (107.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εκτυπωτικού Μηχανήματος στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ηλεκτρικού Διάδρομου και Πολυόργανου Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Διαδρόμων Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στα Χανιά», συνολικού προϋπολογισμού…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (2.812,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σημαιών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (3.278,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλιακών Συστημάτων για την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η προμήθεια θα γίνει…