ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική…

Επίσκεψη Παραδίδοντος και Παραλαμβάνοντος Συνδέσμου των Βρετανικών Δυνάμεων της Βάσης της Σούδας στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, εν όψει της αλλαγής του Συνδέσμου του Η.Β στη Σούδα, επισκέφθηκαν το Διοικητή ΠΒΚ ο απερχόμενος Cdr Jason Douglas RN και ο νεοτοποθετημένος Cdr Mark Ballard RN.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων στο ΠΒΚ, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC014063828, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: α.      Τροποποιούνται οι τεχνικές περιγραφές του υλικού Τμήματος Γ του Παραρτήματος “Γ”. β.      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 22 Ιαν 24 και ώρα 12:00 στις 31 Ιαν 24…