ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλιακών Συστημάτων για την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η προμήθεια θα γίνει…