ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ηλεκτρικού Διάδρομου και Πολυόργανου Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Διαδρόμων Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στα Χανιά», συνολικού προϋπολογισμού…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (2.812,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σημαιών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (3.278,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…