ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (2.812,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σημαιών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (3.278,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλιακών Συστημάτων για την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η προμήθεια θα γίνει…

Επίσκεψη Πρεσβευτών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, στο ΠΒΚ

Την Παρασκευή 19 Απρ 24, Πρεσβευτές Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης στην Αθήνα, με επικεφαλής τον Πρέσβη του Βελγίου στην Αθήνα, Mr. Marc Calcoen πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

UNAC 1/2024

H 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1/2024) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης έλαβε χώρα το διάστημα από 16 έως 18 Απρ 24, στην Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εξοπλισμού Υδραυλικών Εγκαταστάσεων στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (29.563,10€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αλεξικέραυνων στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το…