ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σιδηρικών Ειδών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (27.202,36€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Δομικών Υλικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (16.392,10€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Χρώσης Εσωτερικών Θυρών σε Κτήρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια – τοποθέτηση) ελαστικών επισώτρων οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα μία χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (31.760,00€) άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του…

Εθιμοτυπική Επίσκεψη ΑΚΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου Cpt Sam Law RN

Την Πέμπτη 04 Απρ 2024, ο Ακόλουθος άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα Πλοίαρχος Sam Law συνοδευόμενος από τον Βρετανό σύνδεσμο της Ναυτικής Βάσης Σούδας Αντιπλοίαρχο Mark Ballard RN, πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 2/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΠΒΚ (CPV 09132100-4, 09135000-4, 09135100-5), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (290.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (19.972,50€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί…

Επίσκεψη RADM Brad J. COLLINS Διοικητής Αμερικανικού Ναυτικού Ευρώπης, Αφρικής και Νοτιοδυτικής Ασίας (EURAFCENT) στο ΠΒΚ

Την Τρίτη 26 Μαρ 2024, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητή Αμερικάνικου Ναυτικού Ευρώπης, Αφρικής και Νοτιοδυτικής Ασίας(EURAFCENT), Rear Admiral Brad COLLINS, στο ΠΒΚ.

Επίσκεψη Αυστριακης και Ελληνικής Αντιπροσωπείας ΥΠΑΜ στο ΠΒΚ

Την Παρασκευή 22 Μαρ 2024, αντιπροσωπεία Αξκών της ΓΔΠΕΑΔΣ με επικεφαλή τον Γενικό Διευθυντή Πρέσβη ε.τ Μιχαήλ Σπινέλλη, καθώς και ολιγομελή αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών του ΥΠΑΜ Αυστρίας με επικεφαλή τον Γενικό Γραμματέα και Διευθυντή Αμυντικής Πολιτικής του ΥΠΑΜ Αυστρίας Dr Arnold Kammel, πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Πεδίο Βολής Κρήτης.