Επίσκεψη Γνωριμίας ΑΚΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου

Την Τετάρτη 28 Φεβ 2024, στο πλαίσιο αλλαγής του Ακόλουθου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, o απερχόμενος Πλοίαρχος Αlex Bush συνοδευόμενος από τον νεοτοποθετούμενο Πλοίαρχο Sam Law και τον Βρετανικό σύνδεσμο της Ναυτικής Βάσης Σούδας Αντιπλοίαρχο Mark Ballard, πραγματοποίησαν επίσκεψη γνωριμίας στον Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ “ΑΣΤΕΡΙΑ”

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ”, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Χρωμάτων και Υλικών Χρώσης στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (19.944,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΤΩΝΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης και Υποστήριξης Λογισμικού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) για δύο έτη, χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα συν ένα (1 + 1)…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική…

Επίσκεψη Παραδίδοντος και Παραλαμβάνοντος Συνδέσμου των Βρετανικών Δυνάμεων της Βάσης της Σούδας στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, εν όψει της αλλαγής του Συνδέσμου του Η.Β στη Σούδα, επισκέφθηκαν το Διοικητή ΠΒΚ ο απερχόμενος Cdr Jason Douglas RN και ο νεοτοποθετημένος Cdr Mark Ballard RN.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων στο ΠΒΚ, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC014063828, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: α.      Τροποποιούνται οι τεχνικές περιγραφές του υλικού Τμήματος Γ του Παραρτήματος “Γ”. β.      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 22 Ιαν 24 και ώρα 12:00 στις 31 Ιαν 24…