ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (17.650,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού τροποποιείται όπως παρακάτω: α.      Το υλικό με Α/Α 2 «UPS 10000VA ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ» στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α», καθώς και στο Παράρτημα «Β», αντικαθίσταται με το υλικό «UPS 1000VA ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ». β.      Το υλικό με Α/Α 3 «UPS 20000VA…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ (3.095,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σκευών Κουζίνας στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (1.829,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Επαγγελματικού Μαγειρείου στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (3.145,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Χορτοκοπτικού Τρακτέρ στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.625,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση…

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.5, ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου στον Σταθμό Ραντάρ Νο.5 (ΣΡΑ5) του ΠΒΚ, στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτών (10.940,20€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ-632 ΣΤΟ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Κτηρίου Μ-632 του ΠΒΚ, στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Ε. ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Χρώσης Υπόστεγων στον Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα…

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…