ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ηλεκτρικού Διάδρομου και Πολυόργανου Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Διαδρόμων Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στα Χανιά», συνολικού προϋπολογισμού…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (2.812,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σημαιών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (3.278,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλιακών Συστημάτων για την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η προμήθεια θα γίνει…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εξοπλισμού Υδραυλικών Εγκαταστάσεων στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (29.563,10€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αλεξικέραυνων στο ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σιδηρικών Ειδών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (27.202,36€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Δομικών Υλικών στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (16.392,10€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Χρώσης Εσωτερικών Θυρών σε Κτήρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ» συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί…