ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ETHERNET ΣΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τριών (3) συσκευών μετατροπής δεδομένων Ethernet σε σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας (Blue Heat/Net Sync 4 port synchronous/asynchronous BMG006-01), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για οχήματα του ΠΒΚ (cpv: 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος ελαστικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 5/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για το τηλεφωνικό κέντρο του Χώρου Εκτοξεύσεως του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Mίσθωση Eκμετάλλευσης και Λειτουργίας του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την μίσθωση εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 1 Ιουν 21, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης, υπέρ της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτους.

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 110062) 1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς…

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8)- Κτήριο διαμονής για ύποπτα κρούσματα COVID-19

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8), σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή υπηρεσιών είναι δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς επί ποινή απόρριψης, επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση μη υπαγωγής τους σε συλλογική σύμβαση εργασίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση στην οποία δηλώνεται σχετικά η μη υπαγωγή.

Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για τη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ (CPV:15221000-3), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών- υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 02/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (33.300,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ    1/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της, με δυνατότητα μονομερούς…

Παροχή Υπηρεσιών για την Επισκευή Υλικού Floating Deck Modulator-Part Συστήματος AR-51

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 35/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή υλικού Floating Deck Modulator-Part Number 21110-800-00-6 και S.N. 01904 συστήματος AR-51, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας τεσσάρων (4)…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.