ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια οικοδομικού υλικού, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (8.156,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μ-508, Μ-502 ΚΑΙ Μ-511α ΤΟΥ ΠΒΚ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση εσωτερικών χώρων των κτηρίων Μ-508, Μ-502 και Μ-511 του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (2.940,00€) για την προμήθεια θυρών, τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (3.646,02€) για την προμήθεια πλακιδίων, δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.667,98€) για την προμήθεια υλικών κατασκευής τοιχοπετασμάτων, τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (3.296,00€) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450,00€) για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IP ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικών ειδοποιήσεων τεχνολογίας IP στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ (κωδικός cpv: 48952000-6), με κριτήριο κατακύρωσης συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση τιμής για το σύνολο των υλικών- υπηρεσιών , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 26/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) TARGET EXTRACTOR MODULE SET NSN 1240-51-000-9328 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ TARGET EXTRACTOR MODULE ΜΕ NSN 1240-51-000-9333 ΓΙΑ ΤΟ ΠΒΚ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) Target Extractor Module set NSN 1240-51-000-9328 και Ενός (1) Εφεδρικού Υποσυγκροτήματος Target Extractor Module με NSN 1240-51-000-9333 για το ΠΒΚ Πεδίου Βολής Κρήτης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων, διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (135.600,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια-εγκατάσταση επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων και επτά (7) αεροψυκτήρων για ψυκτικούς θαλάμους των εστιατορίων του ΠΒΚ (CPV:42513290-4), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την βελτίωση υποδομής υποστήριξης μικροκυματικών ζεύξεων στο ΠΒΚ (CPV: 44212200-1), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών- υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 27/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς, ειδικούς όρους και στην τεχνική προδιαγραφή για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, Η/Ζ (κωδικός cpv 31121000-0) και ενός (1) πίνακα μεταγωγής για τις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Σταθμό Ραντάρ Νο 5 στο Σταυρό, περιοχή Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων αξίας έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) θα διεξαχθεί ως ανοιχτός μειοδοτικός με συνοπτικές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια των ειδικών όρων.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ανακατασκευή φρεατίων και εξαρτημάτων στο υπόγειο δίκτυο ύδρευσης του στρατωνισμού του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.088,00€) για την προμήθεια υλικών και δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (2.912,00€) για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια εξακοσίων (600) μπαταριών μολύβδου, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια οπωροκηπευτικών ειδών στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.