ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΤΩΝΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης και Υποστήριξης Λογισμικού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) για δύο έτη, χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα συν ένα (1 + 1)…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων στο ΠΒΚ, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC014063828, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: α.      Τροποποιούνται οι τεχνικές περιγραφές του υλικού Τμήματος Γ του Παραρτήματος “Γ”. β.      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 22 Ιαν 24 και ώρα 12:00 στις 31 Ιαν 24…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (7.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β) και την «Προμήθεια Αποθηκευτικών Μεταλλικών Ραφιών», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟ Τ/Χ ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΛΩΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συσκευής Ραντάρ στο Ταχύπλοο Σκάφος ΤΑΛΩΣ του ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών και η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΝΤΑΡ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Κινητήρων Μειωτήρων Μονάδας Ραντάρ του ΠΒΚ». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων…

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Πατώματος Ψυκτικού Θαλάμου στα Εστιατόρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ». Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (8.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Φαρμάκων στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (3.327,42€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΡ ΗΧΕΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια IP Ηχείων στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…